2019-01-20 12:56
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Ugdymas karjerai -> bendra informacija

UGDYMAS KARJERAI


KELMĖS "KRAŽANTĖS" PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTE �UGDYMO KARJERAI IR STEB�SENOS MODELI� SUK�RIMAS IR PL�TRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME�.

Ugdymo karjerai programos PASKIRTIS � apibr��ti ugdymo karjerai turin� ir ugdytinas mokini� kompetencijas � mokini� nuostatas, geb�jimus, �inias bei supratim�, reikaling� karjeros konstravimui besikei�ian�ioje visuomen�je, atsi�velgiant � asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje ugdymo karjerai paslaugos teikiamos mokiniams, kurie mokosi pagal pirmos pakopos ugdymo program� (5-8 klas�s).

Ugdymo karjerai programos TIKSLAS � sudaryti s�lygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, b�tinas s�kmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar dabartin�s veiklos pasirinkimui, per�jimui i� mokymo aplinkos � darbin� aplink�, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi vis� gyvenim�.

Mokini� karjeros kompetencijos ugdomos �iose srityse:

� sav�s pa�inimo (pa�inti svarbias asmenyb�s charakteristikas ir j� s�sajas su karjera; pa�inti socialin� aplink� ir socialinius vaidmenis);

� karjeros galimybi� pa�inimo (rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informacij�; pa�inti mokymosi vis� gyvenim� galimybes; pa�inti kintant� darbo pasaul�);

� karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus; priimti karjeros sprendimus; sudaryti ir atnaujinti karjeros plan�);

� karjeros �gyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendr�sias kompetencijas; s�kmingai pereiti i� mokyklos � kit� karjeros (mokymosi ar darbo) aplink�; tikslingai ie�koti darbo).

Ugdymo karjerai programos U�DAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

� pa�int� karjerai svarbias asmenyb�s charakteristikas, socialin� aplink� ir socialini� vaidmen� �vairov�;

� rast� ir efektyviai naudot� karjeros informacij� bei pasinaudot� mokymosi vis� gyvenim� galimyb�mis;

� remdamiesi i�samiu sav�s ir darbo pasaulio pa�inimu, priimt� adekva�ius karjeros sprendimus;

� remdamiesi asmenine ateities vizija, kelt� karjeros tikslus, sudaryt� ir nuolat atnaujint� karjeros plan�;

� mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyt� ir tobulint� karjerai svarbiausias bendr�sias kompetencijas;

� b�t� pasireng� s�kmingai pereiti � kit� karjeros (mokymosi ar darbo) aplink� ir ie�koti darbo.

Ugdym� karjerai Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje vykdo karjeros koordinator� Laima Kareivien� (212 kab.).

Karjeros koordinator� teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo �staig� atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektin�je veikloje.

Kvie�iame mokinius, mokytojus, klasi� aukl�tojus, t�vus naudotis teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis.

Karjeros koordinator�s darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00

14.00 � 16.00


Konsultacij� laikas gali b�ti derinamas individualiai.

Ugdymo karjerai koordinacin� grup� Kelm�s �Kra�ant�s� progimnazijoje:

(2012-11-12 Nr. D-34 )

Stasys Jokubauskas � mokyklos direktorius;

Regina Dovidaitien� � direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Kareivien� � karjeros koordinator�;

R�ta Ker��yt� � psicholog�;

Evaldas Antanaitis � technologij� mokytojas metodininkas;

Raimonda Navakauskien� � geografijos vyr. mokytoja;

Daiva Vai�iulien� � technologij� mokytoja metodinink�;

Pagrindiniai dokumentai

Profesinio orientavimo tvarkos apra�as 2012

Bendrojo ugdymo mokykl� ir profesinio mokymo �staig� mokini� ugdymo karjerai modelis

Daugiau informacijos apie program� galite su�inoti http://www.mukis.lt

Taip pat galite prisijungti prie "facebook`o" grup�s �Ugdymas karjerai�

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2282818 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor