2018-07-22 02:17
Meniu
Facebook
Facebook
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Kuriame Lietuvos ateitį

Nuo 2010 m. lapkri�io 25 d. �iauli� universiteto Edukologijos fakultetas prad�jo �gyvendinti Europos socialinio fondo finansuojam� projekt� �Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicin�s ugdymo(si) formos, taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, �gyvendinimas �iaur�s ir Vakar� Lietuvos regiono mokyklose� pagal 2007�2013 m. �mogi�k�j� i�tekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto �Mokymasis vis� gyvenim�� VP1-2.2-�MM-05-K priemon� �Kalb� mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvi� �vietimo metod� k�rimas ir diegimas�.

M�s� ugdymo institucija yra �io projekto partner�.

�io projekto misija - mokini� mokymosi mokytis, kaip bazin�s mokymuisi vis� gyvenim� ir mokymosi gyvenimui, kompetencij� pl�tot�.

�io projekto vizija - i�ugdyti savivald�iai besimokan�ias, inovatyvius sprendimus priiman�ias asmenybes, �gijusias paty�i� prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij�.

�iame projekte persipina �vairi� inovacij� diegimas (mokymo/si (ugdymo/si) metod�, mokymo/si organizavimo ir sistemin�s inovacijos bei inovacijos prioritetin�se Lietuvos �vietimo srityse).

Projekto metu bus realizuojamas modelis �Mokymas/is gyvenimui�, kurio pagrindu bus parengtos mokymo/si programos, vadovai, vyks mokymai, kurie nukreipti � mokini� mokymosi mokytis kompetencij� pl�tot� (per savivald� mokym�si i�ry�kinant individualum� kaip kitoni�kum� ir privalum�, kuris yra kaip prevencija paty�ioms ir nediskriminacijai). Veiklos orientuotos �:

- mokini� mokymosi mokytis kompetencij� (per inovatyvi� �ini� k�rim�, o ne informacijos atkartojim�) ir paty�i� prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij� ugdym�.

Laukimas rezultatas. Mokiniai lygiagre�iai mokymosi mokytis kompetencij� �gis ir paty�i� prevencijos bei nediskriminavimo kompetencij�, kuri formuos prevencijai ir nediskriminavimui b�tinas geranori�ko bendravimo / bendradarbiavimo ir tolerancijos nuostatas, skatins gerbti ir toleruoti skirting� mokymosi patirt�, jausti solidarum� su bendramoksliais, gerbti j� reikmes ir �sipareigojimus, s��iningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo ir numatant savo elgesio pasekmes, mokytis i�klausyti kit�, gerbti jo nuomon�, apginti savo po�i�r� ne�eid�iant kit� ir savo pa�i� orumo, nesity�iojant bei netaikant kit� diskriminacini� elgesio modeli�; SMOM akivaizd�iai deklaruojama �kitokio� tolerancija per �kitok� mokym�si.

- mokytoj� ir vis� gyvenim� sistemos administracijos darbuotoj� ugdym�si ir tobulinim�si savivaldaus mokymosi proceso organizavimo (valdymo), realizuojant esmines mokymosi gyvenimui nuostatas ir taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, kaip netradicinio ugdymo(si) form�.

Laukiamas rezultatas. �diegtas inovatyvus modelis �Mokymas/is gyvenimui� �galins lanks�iau organizuoti ugdymo proces�, u�tikrinti program� lankstum�, �vairiapusi�kum�, galimybi� didinim� besimokantiesiems bei proceso organizatoriams ugdyti savivald�iai besimokan�i� mokini� esmines kompetencijas, atvirum� kaitai ir naujov�ms, motyvacij� mokytis.

Be to, mokytojai mok�s valdyti mokymosi proces� taip, kad, eliminuojant mokymosi diskriminacij� ugdymo procese, padidint� mokini� pasirinkimo galimybes, jas derinant prie individuali� poreiki� ir galimybi�. Tokiu b�du b�t� prisidedama ir prie speciali�j� ugdymo(si) poreiki� vaik� socialin�s atskirties ma�inimo, gabi� vaik� ugdymo kokyb�s gerinimo bei mokyklin�s diskriminacijos ma�inimo. Esmin� i�ankstin� SMOM nuostata, pripa��stanti kiekvieno vaiko individualum� (mokymosi stilius, mokymosi organizavimas, nuostatos, geb�jimai), a priori yra eliminuojanti stigmatizavimo, etiketizavimo, o tuo pa�iu diskriminavimo bei paty�ioms patogios aplinkos k�rimosi galimybes, nuostata.

- t�v� (glob�j�, r�pintoj�) kaip ugdytoj� ir kaip socialini� partneri�, kompetencij� savivaldaus mokymosi, taikant � inovatyvius sprendimus orientuoto ugdymo, srityje pl�tot�, partneryst�s mokymesi gyvenimui ir �galinant juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik� ugdymo(si) procese. Taip pat tur�s galimybes pl�toti savivaldaus mokymosi, kaip paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo priemon�s, suvokimo kompetencijas.

Laukimas rezultatas. T�vai i� pasyvi� mokymosi proceso steb�toj� tampa visaver�iais vaik� ugdymo(si) proceso partneriais, galimais informacijos �altiniais, pagalbininkais ir paramos, ypa� psichologin�s emocin�s, teik�jais. Jie geriau suvokia savo vaiko mokymosi ypatumus ir mokymosi proceso individualumus, kokybi�kiau gali pad�ti vaikams organizuoti savo mokym�si, atlikti �galintoj�, skatintoj�, fasilitatori� ir kt. funkcijas, atsispirti pagundai u� vaik� atlikti dal� jo mokymosi funkcij�. T�vai (glob�jai) ne tik suvoks savo vaidmen� vaik� savivald�iam mokymuisi, bet ir �gis paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas, orientuotas � vaik� mokymo(si) procesus, t.y. mok�s pa�inti vaik� kaip besimokant�j� ir jo kaip besimokan�iojo unikalum�, tik�ti jo mokymosi s�kme, skatinti jo atsakomyb� u� savo mokymosi veikl�, proces� ir rezultatus bei pripa�inti vaiko mokymosi mokytis kompetencij�, jos ugdymo(si) individualum�; t�vai (glob�jai, r�pintojai) suvoks, kad kiekvieno besimokan�iojo mokymosi stilius, naudojamos mokymosi strategijos, mokymosi tempas gali b�ti skirtingi, individualiai apspr�sti, ta�iau bet kuriuo atveju galimi ir skatintini ugdymo(si) procese.

- jaunimo organizacij� atstov� kaip socialini� partneri�, kompetencijas savivaldaus mokymosi, taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, srityje pl�tot� ir �galinim� juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik� ugdymo(si) ir kituose socialiniuose edukaciniuose procesuose (pvz. paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo srityje).

Laukiamas rezultatas. I�siugdys paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas savivaldaus mokymosi kontekste, kurios jiems bus naudingos pl�tojant jaunimo politik� u� mokyklos rib�, t.y. skatinant toleruoti �kitoni�kum�� neformalaus mokymosi procese.

Daugiau informacijos
Projekto vadov� Irena Pta�inskien�
(8~41) 595716
El. pa�tas: iptasinskiene@gmail.com

�iauli� universitetas
Edukologijos fakultetas
P. Vi�inskio g. 25

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2210969 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor