2020-07-10 16:11
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Kuriame Lietuvos ateitį

Nuo 2010 m. lapkri�io 25 d. �iauli� universiteto Edukologijos fakultetas prad�jo �gyvendinti Europos socialinio fondo finansuojam� projekt� �Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicin�s ugdymo(si) formos, taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, �gyvendinimas �iaur�s ir Vakar� Lietuvos regiono mokyklose� pagal 2007�2013 m. �mogi�k�j� i�tekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto �Mokymasis vis� gyvenim�� VP1-2.2-�MM-05-K priemon� �Kalb� mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvi� �vietimo metod� k�rimas ir diegimas�.

M�s� ugdymo institucija yra �io projekto partner�.

�io projekto misija - mokini� mokymosi mokytis, kaip bazin�s mokymuisi vis� gyvenim� ir mokymosi gyvenimui, kompetencij� pl�tot�.

�io projekto vizija - i�ugdyti savivald�iai besimokan�ias, inovatyvius sprendimus priiman�ias asmenybes, �gijusias paty�i� prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij�.

�iame projekte persipina �vairi� inovacij� diegimas (mokymo/si (ugdymo/si) metod�, mokymo/si organizavimo ir sistemin�s inovacijos bei inovacijos prioritetin�se Lietuvos �vietimo srityse).

Projekto metu bus realizuojamas modelis �Mokymas/is gyvenimui�, kurio pagrindu bus parengtos mokymo/si programos, vadovai, vyks mokymai, kurie nukreipti � mokini� mokymosi mokytis kompetencij� pl�tot� (per savivald� mokym�si i�ry�kinant individualum� kaip kitoni�kum� ir privalum�, kuris yra kaip prevencija paty�ioms ir nediskriminacijai). Veiklos orientuotos �:

- mokini� mokymosi mokytis kompetencij� (per inovatyvi� �ini� k�rim�, o ne informacijos atkartojim�) ir paty�i� prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij� ugdym�.

Laukimas rezultatas. Mokiniai lygiagre�iai mokymosi mokytis kompetencij� �gis ir paty�i� prevencijos bei nediskriminavimo kompetencij�, kuri formuos prevencijai ir nediskriminavimui b�tinas geranori�ko bendravimo / bendradarbiavimo ir tolerancijos nuostatas, skatins gerbti ir toleruoti skirting� mokymosi patirt�, jausti solidarum� su bendramoksliais, gerbti j� reikmes ir �sipareigojimus, s��iningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo ir numatant savo elgesio pasekmes, mokytis i�klausyti kit�, gerbti jo nuomon�, apginti savo po�i�r� ne�eid�iant kit� ir savo pa�i� orumo, nesity�iojant bei netaikant kit� diskriminacini� elgesio modeli�; SMOM akivaizd�iai deklaruojama �kitokio� tolerancija per �kitok� mokym�si.

- mokytoj� ir vis� gyvenim� sistemos administracijos darbuotoj� ugdym�si ir tobulinim�si savivaldaus mokymosi proceso organizavimo (valdymo), realizuojant esmines mokymosi gyvenimui nuostatas ir taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, kaip netradicinio ugdymo(si) form�.

Laukiamas rezultatas. �diegtas inovatyvus modelis �Mokymas/is gyvenimui� �galins lanks�iau organizuoti ugdymo proces�, u�tikrinti program� lankstum�, �vairiapusi�kum�, galimybi� didinim� besimokantiesiems bei proceso organizatoriams ugdyti savivald�iai besimokan�i� mokini� esmines kompetencijas, atvirum� kaitai ir naujov�ms, motyvacij� mokytis.

Be to, mokytojai mok�s valdyti mokymosi proces� taip, kad, eliminuojant mokymosi diskriminacij� ugdymo procese, padidint� mokini� pasirinkimo galimybes, jas derinant prie individuali� poreiki� ir galimybi�. Tokiu b�du b�t� prisidedama ir prie speciali�j� ugdymo(si) poreiki� vaik� socialin�s atskirties ma�inimo, gabi� vaik� ugdymo kokyb�s gerinimo bei mokyklin�s diskriminacijos ma�inimo. Esmin� i�ankstin� SMOM nuostata, pripa��stanti kiekvieno vaiko individualum� (mokymosi stilius, mokymosi organizavimas, nuostatos, geb�jimai), a priori yra eliminuojanti stigmatizavimo, etiketizavimo, o tuo pa�iu diskriminavimo bei paty�ioms patogios aplinkos k�rimosi galimybes, nuostata.

- t�v� (glob�j�, r�pintoj�) kaip ugdytoj� ir kaip socialini� partneri�, kompetencij� savivaldaus mokymosi, taikant � inovatyvius sprendimus orientuoto ugdymo, srityje pl�tot�, partneryst�s mokymesi gyvenimui ir �galinant juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik� ugdymo(si) procese. Taip pat tur�s galimybes pl�toti savivaldaus mokymosi, kaip paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo priemon�s, suvokimo kompetencijas.

Laukimas rezultatas. T�vai i� pasyvi� mokymosi proceso steb�toj� tampa visaver�iais vaik� ugdymo(si) proceso partneriais, galimais informacijos �altiniais, pagalbininkais ir paramos, ypa� psichologin�s emocin�s, teik�jais. Jie geriau suvokia savo vaiko mokymosi ypatumus ir mokymosi proceso individualumus, kokybi�kiau gali pad�ti vaikams organizuoti savo mokym�si, atlikti �galintoj�, skatintoj�, fasilitatori� ir kt. funkcijas, atsispirti pagundai u� vaik� atlikti dal� jo mokymosi funkcij�. T�vai (glob�jai) ne tik suvoks savo vaidmen� vaik� savivald�iam mokymuisi, bet ir �gis paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas, orientuotas � vaik� mokymo(si) procesus, t.y. mok�s pa�inti vaik� kaip besimokant�j� ir jo kaip besimokan�iojo unikalum�, tik�ti jo mokymosi s�kme, skatinti jo atsakomyb� u� savo mokymosi veikl�, proces� ir rezultatus bei pripa�inti vaiko mokymosi mokytis kompetencij�, jos ugdymo(si) individualum�; t�vai (glob�jai, r�pintojai) suvoks, kad kiekvieno besimokan�iojo mokymosi stilius, naudojamos mokymosi strategijos, mokymosi tempas gali b�ti skirtingi, individualiai apspr�sti, ta�iau bet kuriuo atveju galimi ir skatintini ugdymo(si) procese.

- jaunimo organizacij� atstov� kaip socialini� partneri�, kompetencijas savivaldaus mokymosi, taikant � inovatyvius sprendimus orientuot� ugdym�, srityje pl�tot� ir �galinim� juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik� ugdymo(si) ir kituose socialiniuose edukaciniuose procesuose (pvz. paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo srityje).

Laukiamas rezultatas. I�siugdys paty�i� prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas savivaldaus mokymosi kontekste, kurios jiems bus naudingos pl�tojant jaunimo politik� u� mokyklos rib�, t.y. skatinant toleruoti �kitoni�kum�� neformalaus mokymosi procese.

Daugiau informacijos
Projekto vadov� Irena Pta�inskien�
(8~41) 595716
El. pa�tas: iptasinskiene@gmail.com

�iauli� universitetas
Edukologijos fakultetas
P. Vi�inskio g. 25

Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2606685 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor