2017-08-24 03:57
Meniu
Facebook
Facebook
Dienos informacija
Vardadienius venia:
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateit
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Kuriame Lietuvos ateit

Nuo 2010 m. lapkriio 25 d. iauli universiteto Edukologijos fakultetas pradjo gyvendinti Europos socialinio fondo finansuojam projekt Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicins ugdymo(si) formos, taikant inovatyvius sprendimus orientuot ugdym, gyvendinimas iaurs ir Vakar Lietuvos regiono mokyklose pagal 20072013 m. mogikj itekli pltros veiksm programos 2 prioriteto Mokymasis vis gyvenim VP1-2.2-MM-05-K priemon Kalb mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvi vietimo metod krimas ir diegimas.

Ms ugdymo institucija yra io projekto partner.

io projekto misija - mokini mokymosi mokytis, kaip bazins mokymuisi vis gyvenim ir mokymosi gyvenimui, kompetencij pltot.

io projekto vizija - iugdyti savivaldiai besimokanias, inovatyvius sprendimus priimanias asmenybes, gijusias patyi prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij.

iame projekte persipina vairi inovacij diegimas (mokymo/si (ugdymo/si) metod, mokymo/si organizavimo ir sistemins inovacijos bei inovacijos prioritetinse Lietuvos vietimo srityse).

Projekto metu bus realizuojamas modelis Mokymas/is gyvenimui, kurio pagrindu bus parengtos mokymo/si programos, vadovai, vyks mokymai, kurie nukreipti mokini mokymosi mokytis kompetencij pltot (per savivald mokymsi irykinant individualum kaip kitonikum ir privalum, kuris yra kaip prevencija patyioms ir nediskriminacijai). Veiklos orientuotos :

- mokini mokymosi mokytis kompetencij (per inovatyvi ini krim, o ne informacijos atkartojim) ir patyi prevencijos ir nediskriminacijos kompetencij ugdym.

Laukimas rezultatas. Mokiniai lygiagreiai mokymosi mokytis kompetencij gis ir patyi prevencijos bei nediskriminavimo kompetencij, kuri formuos prevencijai ir nediskriminavimui btinas geranoriko bendravimo / bendradarbiavimo ir tolerancijos nuostatas, skatins gerbti ir toleruoti skirting mokymosi patirt, jausti solidarum su bendramoksliais, gerbti j reikmes ir sipareigojimus, siningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo ir numatant savo elgesio pasekmes, mokytis iklausyti kit, gerbti jo nuomon, apginti savo poir neeidiant kit ir savo pai orumo, nesityiojant bei netaikant kit diskriminacini elgesio modeli; SMOM akivaizdiai deklaruojama kitokio tolerancija per kitok mokymsi.

- mokytoj ir vis gyvenim sistemos administracijos darbuotoj ugdymsi ir tobulinimsi savivaldaus mokymosi proceso organizavimo (valdymo), realizuojant esmines mokymosi gyvenimui nuostatas ir taikant inovatyvius sprendimus orientuot ugdym, kaip netradicinio ugdymo(si) form.

Laukiamas rezultatas. diegtas inovatyvus modelis Mokymas/is gyvenimui galins lanksiau organizuoti ugdymo proces, utikrinti program lankstum, vairiapusikum, galimybi didinim besimokantiesiems bei proceso organizatoriams ugdyti savivaldiai besimokani mokini esmines kompetencijas, atvirum kaitai ir naujovms, motyvacij mokytis.

Be to, mokytojai moks valdyti mokymosi proces taip, kad, eliminuojant mokymosi diskriminacij ugdymo procese, padidint mokini pasirinkimo galimybes, jas derinant prie individuali poreiki ir galimybi. Tokiu bdu bt prisidedama ir prie specialij ugdymo(si) poreiki vaik socialins atskirties mainimo, gabi vaik ugdymo kokybs gerinimo bei mokyklins diskriminacijos mainimo. Esmin iankstin SMOM nuostata, pripastanti kiekvieno vaiko individualum (mokymosi stilius, mokymosi organizavimas, nuostatos, gebjimai), a priori yra eliminuojanti stigmatizavimo, etiketizavimo, o tuo paiu diskriminavimo bei patyioms patogios aplinkos krimosi galimybes, nuostata.

- tv (globj, rpintoj) kaip ugdytoj ir kaip socialini partneri, kompetencij savivaldaus mokymosi, taikant inovatyvius sprendimus orientuoto ugdymo, srityje pltot, partnerysts mokymesi gyvenimui ir galinant juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik ugdymo(si) procese. Taip pat turs galimybes pltoti savivaldaus mokymosi, kaip patyi prevencijos ir nediskriminavimo priemons, suvokimo kompetencijas.

Laukimas rezultatas. Tvai i pasyvi mokymosi proceso stebtoj tampa visaveriais vaik ugdymo(si) proceso partneriais, galimais informacijos altiniais, pagalbininkais ir paramos, ypa psichologins emocins, teikjais. Jie geriau suvokia savo vaiko mokymosi ypatumus ir mokymosi proceso individualumus, kokybikiau gali padti vaikams organizuoti savo mokymsi, atlikti galintoj, skatintoj, fasilitatori ir kt. funkcijas, atsispirti pagundai u vaik atlikti dal jo mokymosi funkcij. Tvai (globjai) ne tik suvoks savo vaidmen vaik savivaldiam mokymuisi, bet ir gis patyi prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas, orientuotas vaik mokymo(si) procesus, t.y. moks painti vaik kaip besimokantj ir jo kaip besimokaniojo unikalum, tikti jo mokymosi skme, skatinti jo atsakomyb u savo mokymosi veikl, proces ir rezultatus bei pripainti vaiko mokymosi mokytis kompetencij, jos ugdymo(si) individualum; tvai (globjai, rpintojai) suvoks, kad kiekvieno besimokaniojo mokymosi stilius, naudojamos mokymosi strategijos, mokymosi tempas gali bti skirtingi, individualiai apsprsti, taiau bet kuriuo atveju galimi ir skatintini ugdymo(si) procese.

- jaunimo organizacij atstov kaip socialini partneri, kompetencijas savivaldaus mokymosi, taikant inovatyvius sprendimus orientuot ugdym, srityje pltot ir galinim juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaik ugdymo(si) ir kituose socialiniuose edukaciniuose procesuose (pvz. patyi prevencijos ir nediskriminavimo srityje).

Laukiamas rezultatas. Isiugdys patyi prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas savivaldaus mokymosi kontekste, kurios jiems bus naudingos pltojant jaunimo politik u mokyklos rib, t.y. skatinant toleruoti kitonikum neformalaus mokymosi procese.

Daugiau informacijos
Projekto vadov Irena Ptainskien
(8~41) 595716
El. patas: iptasinskiene@gmail.com

iauli universitetas
Edukologijos fakultetas
P. Viinskio g. 25

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamok laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti.

Nra nauj inui.
Atsitiktin nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
1937003 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor