2019-01-20 13:47
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Besimokani mokykl tinklai
http://www.bmt.smm.lt

BMT3 seminaras Kelmje

Kelms Kraants pagrindins mokyklos mokytoj komanda spalio 6-7 dienomis dalyvavo BMT3 seminare Besimokanti mokykla- tinklin organizacija. Tinkl krimo galimybs.Seminaro dalyvs gytas inias ir darbo patirt perdav savo mokyklos pedagogams, lapkriio 5 dien organizuodamos seminar Problemos sprendimo kelias. Mokyklos pedagogai, dirbdami komandinio darbo principu, imoko sukonkretinti ikilusias problemas ir numatyti problemos sprendimo ingsnius. irti akimirkas i seminaro

Projektas Besimokani mokykl tinklai

Ms vaikai gyvens pasaulyje, kuris gerokai skirsis nuo iandieninio. Tai tikinama prieastis tobulinti bendruomeni vietimo ir mokymo metodus

Peter M. Senge Besimokanti mokykla

2012 m. sausio 23-24 dien Vilniuje vyko seminaras Efektyvus problem sprendimas pltojant besimokani mokykl tinklus. Seminare dalyvavo ir ms mokyklos mokytojos: Rima Paerauskien, Gen Mikalauskien, Irena Kasparaviien, Nijol Bielskien, Lina imkeviien, direktoriaus pavaduotoja Regina Dovydaitien, vietimo skyriaus vyriausioji specialist Vijoleta Norkut.

Seminaro tikslas: sudaryti slygas pagilinti inias ir tobulinti(s) efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebjimus/gdius. Seminaro metu mokytojos turjo galimyb giliau suprasti, koks yra veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas mokantis, moksi bendrj gebjim, reikaling sprendiant isikeltas problemas, palaikant besimokanij kultr. Iklaus paskaitas apie aktyvaus mokymosi strategijas, kompetencij ugdymo ir vertinimo ypatumus, mokymo keitim mokymosi kultr, efektyv bendravim, efektyv problem sprendim, mokyklos ir eimos bendravimo efektus, problem sprendim stiprinant mokyklos ir eimos partneryst.

gytas inias seminaro metu mokytojos perteiks mokyklos kolegoms organizuodamos seminar. irti nuotraukas i projekto

BMT3 seminaras Kelms Kraants pagrindinje mokykloje

Kelms Kraants pagrindins mokyklos BMT3 mokytoj komanda vasario 17 dien organizavo seminar mokyklos bendruomenei Efektyvus problem sprendimas pltojant besimokani mokykl tinklus. Seminaro metu pedagogai tobulino inias, kaip giliau suprasti veiksming bendravim ir bendradarbiavim mokantis. Pltojo bendruosius gebjimus, reikalingus sprendiant isikeltas problemas, palaikant besimokanij kultr.

BMT3 mokytoj komanda dalinosi mintimis apie aktyvuot ir problemin mokymsi; kompetencij ugdymo ir vertinimo ypatumus; efektyv bendravim ir bendradarbiavim mokantis; bendravim ir bendradarbiavim pamokoje skatinant mokymosi motyvacij; problem sprendim stiprinant mokyklos ir eimos partneryst bei mokymo kultros keitim mokymosi kultr.

Dirbdami komandose mokytojai aptar realybes apie pamokos turin ir veiklas, imokim pamokoje, mokymo ir mokymosi rezultatus, pamokoje isikeltus udavinius, mokytojo darbo vert ir mokinio laimjimus.

Seminaro refleksijos metu mokytojai atliko test Koks a esu klausytojas? irti nuotraukas i seminaro

iuolaikinis mokytojas ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis

Perjimas nuo mokymo link mokymosi sukuria naujus mokytojo vaidmenis. vietimo lyderiai turi bti pasireng veikti keturiose srityse: vadovavimas mokymuisi, vadovavimas monms, vadovavimas organizacijoms ir savs tobulinimas. Pltojant lyderyst mokyklos lygmeniu, btina skatinti ne tik formalij, bet ir neformalij lyderyst, derinant su mokyklos tikslais. Kelms Kraants pagrindins mokyklos BMT-3 komanda kovo 27 dien praved seminar iuolaikinis mokytojas - ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis, kurio tikslas buvo pagilinti inias apie lyderysts samprat mokykloje ir aptarti lyderysts diegimo galimybes BMT praktikoje. Seminaro metu aptarme santykius visais lygmenimis: vadovavimas-mokymosi santykiai su kolegomis, kolegos-mokymosi altiniai, teikiantys nauj idj ir ini, mokiniai-mokymosi ir mokymo altinis, tvai-mokymosi partneriai ir altiniai.

Praktinis lyderysts gebjim pasitikrinimas, mokymo, ugdymo ir emocinio intelekto ssaj aptarimas suteik galimyb mokytojams reflektuoti apie lyderysts svarb vardan mokymosi.

Gabi vaik ugdymui skiriama vis daugiau dmesio, todl buvo domu iklausyti gabaus vaiko mamos Vitos Juciuviens praneimo apie vaiko raid, gabumus, j lavinim Gabi vaik akademijoje, eimos ir mokyklos derm ugdant gab vaik.

Matematikos mokytoja metodinink Rima Paerauskien
irti nuotraukas


VERTINIMAS, SIVERTINIMAS. BESIMOKANTI MOKYKLA

Mokyklos BMT3 komanda gegus 3 dien sukviet pedagogus seminar Vertinimas, sivertinimas. Besimokanti mokykla. Seminaras pradtas intriga mokytojai turjo atspti, kokie klausimai, kokios problemos bei mintys buvo aptarti prie tai vykusiuose keturiuose seminaruose. Geriausiai seksi mokytojoms Jovytai Akstinienei ir socialinei pedagogei Laimai Kareivienei. Joms teikti prizai. Prisimintas pirmasis devizas: Bkite ms tarpe(BMT).

Toliau seminaro vedjai ir dalyviai dalinosi mokini pasiekim ir paangos vertinimo patirtimi ir kartu iekojo atsakym ikylanias problemas bei klausimus ioje srityje. Aptar nacionalini mokini pasiekim tyrim rezultatus ir j panaudojimo galimybes.

Mokytojai gilino vertinimo ir sivertinimo suvokim bei nagrinjo kaitos kryptis. Jie tobulino komunikavimo, mokjimo mokytis, socialin, iniciatyvumo ir krybingumo kompetencijas.

Seminaro metu buvo aptartos moksleivi pasiekim vertinimo dabartis ir perspektyvos. Nagrinjamos pasiekim vertinimo kaitos prioritetins kryptys. Buvo remiamasi mokytoj praktine patirtimi kaip vertinami grups darbai, projektiniai darbai, kokiais bdais skatinamas mokini sivertinimas.

Belieka mums tikti (BMT), kad gytos inios, bei patirtis leis tobulinti ugdymo proces visose srityse. irti nuotraukas

Angl kalbos mokytoja metodinink Nijol Bielskien

Grti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2282854 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor