2020-07-10 16:40
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Besimokan?i? mokykl? tinklai
http://www.bmt.smm.lt

BMT3 seminaras Kelm?je

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos mokytoj? komanda spalio 6-7 dienomis dalyvavo BMT3 seminare ?Besimokanti mokykla- tinklin? organizacija. Tinkl? k?rimo galimyb?s?.Seminaro dalyv?s ?gytas ?inias ir darbo patirt? perdav? savo mokyklos pedagogams, lapkri?io 5 dien? organizuodamos seminar? ?Problemos sprendimo kelias?. Mokyklos pedagogai, dirbdami komandinio darbo principu, i?moko sukonkretinti i?kilusias problemas ir numatyti problemos sprendimo ?ingsnius. ?i?r?ti akimirkas i? seminaro

Projektas ?Besimokan?i? mokykl? tinklai?

?M?s? vaikai gyvens pasaulyje, kuris gerokai skirsis nuo ?iandieninio. Tai ?tikinama prie?astis tobulinti bendruomeni? ?vietimo ir mokymo metodus?

Peter M. Senge ?Besimokanti mokykla?

2012 m. sausio 23-24 dien? Vilniuje vyko seminaras ?Efektyvus problem? sprendimas pl?tojant besimokan?i? mokykl? tinklus?. Seminare dalyvavo ir m?s? mokyklos mokytojos: Rima Pa?erauskien?, Gen? Mikalauskien?, Irena Kasparavi?ien?, Nijol? Bielskien?, Lina ?imkevi?ien?, direktoriaus pavaduotoja Regina Dovydaitien?, ?vietimo skyriaus vyriausioji specialist? Vijoleta Norkut?.

Seminaro tikslas: sudaryti s?lygas pagilinti ?inias ir tobulinti(s) efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo geb?jimus/?g?d?ius. Seminaro metu mokytojos tur?jo galimyb? giliau suprasti, koks yra veiksmingas bendravimas ir bendradarbiavimas mokantis, mok?si bendr?j? geb?jim?, reikaling? sprend?iant i?sikeltas problemas, palaikant besimokan?i?j? kult?r?. I?klaus? paskaitas apie aktyvaus mokymosi strategijas, kompetencij? ugdymo ir vertinimo ypatumus, mokymo keitim? ? mokymosi kult?r?, efektyv? bendravim?, efektyv? problem? sprendim?, mokyklos ir ?eimos bendravimo efektus, problem? sprendim? stiprinant mokyklos ir ?eimos partneryst?.

?gytas ?inias seminaro metu mokytojos perteiks mokyklos kolegoms organizuodamos seminar?. ?i?r?ti nuotraukas i? projekto

BMT3 seminaras Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?je mokykloje

Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos BMT3 mokytoj? komanda vasario 17 dien? organizavo seminar? mokyklos bendruomenei ?Efektyvus problem? sprendimas pl?tojant besimokan?i? mokykl? tinklus?. Seminaro metu pedagogai tobulino ?inias, kaip giliau suprasti veiksming? bendravim? ir bendradarbiavim? mokantis. Pl?tojo bendruosius geb?jimus, reikalingus sprend?iant i?sikeltas problemas, palaikant besimokan?i?j? kult?r?.

BMT3 mokytoj? komanda dalinosi mintimis apie aktyvuot? ir problemin? mokym?si; kompetencij? ugdymo ir vertinimo ypatumus; efektyv? bendravim? ir bendradarbiavim? mokantis; bendravim? ir bendradarbiavim? pamokoje skatinant mokymosi motyvacij?; problem? sprendim? stiprinant mokyklos ir ?eimos partneryst? bei mokymo kult?ros keitim? ? mokymosi kult?r?.

Dirbdami komandose mokytojai aptar? realybes apie pamokos turin? ir veiklas, i?mokim? pamokoje, mokymo ir mokymosi rezultatus, pamokoje i?sikeltus u?davinius, mokytojo darbo vert? ir mokinio laim?jimus.

Seminaro refleksijos metu mokytojai atliko test? ?Koks a? esu klausytojas?? ?i?r?ti nuotraukas i? seminaro

??iuolaikinis mokytojas ? ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis?

Per?jimas nuo mokymo link mokymosi sukuria naujus mokytojo vaidmenis. ?vietimo lyderiai turi b?ti pasireng? veikti keturiose srityse: vadovavimas mokymuisi, vadovavimas ?mon?ms, vadovavimas organizacijoms ir sav?s tobulinimas. Pl?tojant lyderyst? mokyklos lygmeniu, b?tina skatinti ne tik formali?j?, bet ir neformali?j? lyderyst?, derinant su mokyklos tikslais. Kelm?s ?Kra?ant?s? pagrindin?s mokyklos BMT-3 komanda kovo 27 dien? praved? seminar? ??iuolaikinis mokytojas - ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis?, kurio tikslas buvo pagilinti ?inias apie lyderyst?s samprat? mokykloje ir aptarti lyderyst?s diegimo galimybes BMT praktikoje. Seminaro metu aptar?me santykius visais lygmenimis: vadovavimas-mokymosi santykiai su kolegomis, kolegos-mokymosi ?altiniai, teikiantys nauj? id?j? ir ?ini?, mokiniai-mokymosi ir mokymo ?altinis, t?vai-mokymosi partneriai ir ?altiniai.

Praktinis lyderyst?s geb?jim? pasitikrinimas, mokymo, ugdymo ir emocinio intelekto s?saj? aptarimas suteik? galimyb? mokytojams reflektuoti apie lyderyst?s svarb? vardan mokymosi.

Gabi? vaik? ugdymui skiriama vis daugiau d?mesio, tod?l buvo ?domu i?klausyti gabaus vaiko mamos Vitos Juciuvien?s prane?imo apie vaiko raid?, gabumus, j? lavinim? ?Gabi? vaik? akademijoje?, ?eimos ir mokyklos derm? ugdant gab? vaik?.

Matematikos mokytoja metodinink? Rima Pa?erauskien?
?i?r?ti nuotraukas


?VERTINIMAS, ?SIVERTINIMAS. BESIMOKANTI MOKYKLA?

Mokyklos BMT3 komanda gegu??s 3 dien? sukviet? pedagogus ? seminar? ?Vertinimas, ?sivertinimas. Besimokanti mokykla?. Seminaras prad?tas intriga ? mokytojai tur?jo atsp?ti, kokie klausimai, kokios problemos bei mintys buvo aptarti prie? tai vykusiuose keturiuose seminaruose. Geriausiai sek?si mokytojoms Jovytai Akstinienei ir socialinei pedagogei Laimai Kareivienei. Joms ?teikti prizai. Prisimintas pirmasis devizas: ?B?kite m?s? tarpe?(BMT).

Toliau seminaro ved?jai ir dalyviai dalinosi mokini? pasiekim? ir pa?angos vertinimo patirtimi ir kartu ie?kojo atsakym? ? i?kylan?ias problemas bei klausimus ?ioje srityje. Aptar? nacionalini? mokini? pasiekim? tyrim? rezultatus ir j? panaudojimo galimybes.

Mokytojai gilino vertinimo ir ?sivertinimo suvokim? bei nagrin?jo kaitos kryptis. Jie tobulino komunikavimo, mok?jimo mokytis, socialin?, iniciatyvumo ir k?rybingumo kompetencijas.

Seminaro metu buvo aptartos moksleivi? pasiekim? vertinimo dabartis ir perspektyvos. Nagrin?jamos pasiekim? vertinimo kaitos prioritetin?s kryptys. Buvo remiamasi mokytoj? praktine patirtimi kaip vertinami grup?s darbai, projektiniai darbai, kokiais b?dais skatinamas mokini? ?sivertinimas.

Belieka mums tik?ti (BMT), kad ?gytos ?inios, bei patirtis leis tobulinti ugdymo proces? visose srityse. ?i?r?ti nuotraukas

Angl? kalbos mokytoja metodinink? Nijol? Bielskien?

Gr??ti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2606702 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor