2019-01-20 13:53
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Mokykla -> Mokinių elgesio taisyklės
Grįžti atgal

KELMĖS �KRA�ANT�S� PROGIMNAZIJOS MOKINI� ELGESIO TAISYKL�S


I. Mokini� teis�s

1. Mokinys turi teis�:
1.1. Gauti informacij� apie mokyklos si�lomas �vietimo programas ir mokymosi formas;
1.2. Gauti geros kokyb�s �vietimo paslaugas;
1.3. Gauti socialin� pedagogin� pagalb�;
1.4. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.5. Dalyvauti pos�d�iuose, kai svarstomas jo elgesys;
1.6. Pasirinkti mokyklos si�lomas formaliojo �vietimo programas, programas papildan�ius modulius, pasirenkam�j� dalyk� programas ir neformal�j� ugdym�;
1.7. Pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) program�, sulauk�s 14 met�;
1.8. Mokytis pagarba pagr�stoje, psichologi�kai, dvasi�kai ir fizi�kai saugioje aplinkoje, tur�ti higienos reikalavimus atitinkant� mokymosi kr�v� ir darbo viet�;
1.9. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, var�ybose;
1.10. Gauti nemokamus vadov�lius;
1.11. �statym� nustatyta tvarka ginti savo teises.

II. Mokini� pareigos

2. Mokinys privalo:
2.1. Gerbti valstyb�s istorij�, simbolius, papro�ius ir tradicijas;
2.2. Gerbti mokykl�, mokytojus ir kitus bendruomen�s narius;
2.3. Nevartoti necenz�rini� �od�i�, nekalb�ti �argonu;
2.4. Savo gyvenim� gr�sti �mogi�kosiomis vertyb�mis ir moralaus elgesio normomis;
2.5. Laikytis pri�mimo � mokykl� sutarties s�lyg� ir mokyklos vidaus tvark� reglamentuojan�i� dokument� reikalavim�;
2.6. Mokytis pagal privalomojo �vietimo programas iki 16 met�;
2.7. Stropiai mokytis, s��iningai atlikti mokytojo skirtas pasiekim� patikrinimo u�duotis;
2.8. Vykdyti mokyklos vadov� bei savivaldos institucij� nutarimus;
2.9. Tausoti visuomenin�, privat� ir mokyklos turt�;
2.10. Prane�ti mokyklos administracijai, teis�saugos institucijoms apie �inom� nusikalstam� veikl� ir prireikus, u�kirsti keli� tokiems veiksmams;
2.11. Laikytis mokinio ir saugaus elgesio taisykli�.

III. Bendrosios mokini� elgesio taisykl�s

3. Nenaudoti fizin�s ir moralin�s prievartos;
4. Nevartoti, neplatinti ir nesine�ti � mokykl� alkoholio, narkotini�, toksini�, psichotropini� med�iag�;
5. Mokykloje ir vie�osiose vietose netriuk�mauti, ne�iuk�linti;
6. Laikytis higienini� reikalavim�;
7. Striukes, paltus palikti r�bin�je, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti temperat�ra;
8. � mokykl� nesine�ti daikt� ar med�iag�, pavojing� mokini� saugumui ir sveikatai, bei daikt�, nesusijusi� su ugdymo procesu;
9. Ne�aisti azartini� �aidim� ir �aidim�, kuri� metu galima susi�aloti ar su�aloti kitus mokinius, sugadinti inventori�, patalpas;
10. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turt�, padaryt� �al� atlygina t�vai (glob�jai) �statym� ir mokyklos nustatyta tvarka;

IV. Mokini� elgesio taisykl�s per pamokas

11. Nuskamb�jus skambu�iui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas neat�jo per 10 minu�i�, klas�s seni�nas turi informuoti mokyklos administracij�.
12. Pamoka prasideda ir pasibaigia skambu�iu. I� atskir� pamok� mokinys gali i�eiti gav�s mokytojo sutikim�, o mokytojas gali i�leisti gav�s t�v� pra�ym� ra�tu ar �od�iu ar mokyklos administracijos leidim�.
13. ��jus � kabinet� pasiruo�ti pamokai.
14. ��jus � kabinet� mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti (individualiu mokytojo ir mokini� susitarimu).
15. Tur�ti vadov�lius, s�siuvinius, ra�ymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones.
16. Vykdyti mokytojo nurodymus, b�ti mandagiems, netriuk�mauti, netrukdyti dirbti kitiems.
17. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, i�jungti j� garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant �ios taisykl�s mokytojas turi teis� paimti i� mokinio mobil�j� telefon�, kur� atsiimti turi � mokykl� atvyk� mokinio t�vai.
18. Negalintys dalyvauti k�no kult�ros pamokoje ar nepasireng� pamokai mokiniai stebi j� sporto sal�je.
19. K�no kult�ros pamokose vilk�ti tik sportin� aprang� ir avalyn�.
20. Pateisinamos tik d�l ligos ir kit� svarbi� prie�as�i� praleistos pamokos, bet mokinys privalo u� praleist� kurs� atsiskaityti individualiai, susitar�s su mokytoju.
21. Nebuvimas klas�je neatleid�ia mokinio nuo pareigos pasiruo�ti pamokai.
22. Mokiniai, per pusmet� praleid� ir nepateisin� 2/3 pamok� ir neturintys 5 pa�ymi�, privalo laikyti �skaitas. �skaitas organizuoja dalyko mokytojas.
23. Praleist� pamok� pateisinamuosius dokumentus pateikti klas�s aukl�tojai.


V. Mokini� elgesio taisykl�s per pertraukas

24. Mokiniams per pertraukas draud�iama:
24.1. grubiai stumdyti vienas kit�, ��kauti, keiktis, ty�iotis;
24.2. b�gioti koridoriais;
24.3. �iuk�linti, spjaudyti, brai�yti sienas, gadinti mokyklos turt�;
24.4. s�d�ti ant palangi�.


VI. Mokini� elgesio taisykl�s mokyklos valgykloje

26. Mokiniai valgo nustatytu pertraukos laiku.
27. Aptarnaujami tik eil�je laukiantys mokiniai.
28. Pavalgius nune�ti indus � tam skirt� viet�.
29. Vykdyti budin�i� mokytoj� nurodymus.
30. Nem�tyti maisto ir nereikalauti jo i� kit� mokini�, neperduoti nemokamo maitinimo talon� kitiems mokiniams.


VII. Mokini� skatinimo tvarka

1. Mokiniai gali b�ti skatinami u� puik�, labai ger�, ger� mokym�si ir pavyzding� elges�, padaryt� pa�ang�, mokyklos lankym�, atstovavim� mokyklai olimpiadose, konkursuose, var�ybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne mokyklos organizuotuose renginiuose, u� aktyv� dalyvavim� visuomenin�je veikloje, mokyklos savivaldos organizacijose, neformaliojo ugdymo veikloje, u� rengini� organizavim�, bud�jim�; pagalb� tvarkant mokykl�, u� pagalb� klas�s aukl�tojui ar kitiems bendruomen�s nariams, pagalb� i�ai�kinant paty�i� ir netinkamo elgesio atvejus, u� gero elgesio
2. Mokini� skatinimo b�dai:
2.1. �odinis paskatinimas;
2.2. Skatinamieji �ra�ai elektroniniame dienyne, Elgesio knygoje;
2.3. Pad�ka ra�tu;
2.4. T�v� informavimas �od�iu ar ra�tu;
2.5. Apdovanojimas Pagyrimo ra�tais, Diplomais;
2.6. Pad�ka t�vams mokslo met� pabaigoje;
2.7. Darb� eksponavimas (mokykloje ir kitose �staigose, organizacijose);
2.8. Mokini� apdovanojim� eksponavimas Garb�s stenduose, mokyklos interneto puslapyje;
2.9. Konkurs� laureat� vie�as pasveikinimas;
2.10. Mokini� nominacijos;
2.11. Pad�kos diena mokiniams ir j� t�vams;
2.12. Met� mokinio rinkimai. Pinigin� premija;
2.13. Mokyklos garb�s lenta;
2.14. Skatinimas ekskursijomis, i�vykomis.


VIII. Nuobaud� mokiniams skyrimo tvarka

1. Nuobaudos mokiniams skiriamos u� Mokinio elgesio taisykli� pa�eidimus (pamokos darbo trukdym�, nepriimtin� elges� pertrauk� metu, paty�ias, ne mokymui skirt� priemoni� (telefonas, muzikos grotuvas, kortos ir kt.) naudojim�, necenz�rini� �od�i� vartojim�, kit� nepriimtin� elges�)
2. Mokiniams gali b�ti taikomos �ios drausmin�s nuobaudos:
2.1. �odinis �sp�jimas;
2.2 Ramus elgesys ( kai mokinys nesiliauja nepriimtinai elgtis pamokoje, pertrauk� metu, valgykloje, mokyklos teritorijoje:
� ramiu stov�jimu klas�je prie mokytojo stalo;
� ramiu stov�jimu prie bud�tojo, kuris pri�i�ri tvark� pertrauk� metu.
2.3. Taisykli� perra�ymas;
2.4. Ra�ytin� pastaba (el. dienyne ir Elgesio knygoje);
2.5. T�v� informavimas �od�iu ir ra�tu;
2.6. Klas�s aukl�tojo individualus darbas.( U� tris pastabas Elgesio knygoje mokinys ir t�vai kvie�iami pokalbiui su klas�s aukl�toja, aptariamos problemos ir pagalbos galimyb�s vaikui);
2.7. Socialinio pedagogo individualus darbas (pasikartojus nepriimtinam elgesiui ir �ra�ams Elgesio knygoje, socialinis pedagogas pokalbiui kvie�ia mokin� ir t�vus, ie�koma elgesio problemos sprendimo b�d�);
2.8. Jei nepriimtinas elgesys i�lieka, mokinys ir jo t�vai kvie�iami � Vaiko gerov�s komisijos pos�d�;
2.9. Mokinio elgesys stebimas dar 2 savaites. Jei nepriimtinas elgesys kartojasi, mokinys ir jo t�vai kvie�iami � i�pl�stin� Vaiko gerov�s komisijos pos�d�;
2.10. Papeikimas direktoriaus �sakymu;
2.11. Privilegij� at�mimas sutartam laikui;
2.12. �alinimas i� mokyklos.

Gr��ti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2282867 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor